Игра на КредитЦентър – Ипотека с уиски

сеп. 30, 2022Игри

Общи условия за игра на КредитЦентър – „Ипотека с уиски“ – 1.10.2022

1. ОРГАНИЗАТОР

Организира се от „КредитЦентър“ ООД, ЕИК: 175251708, с партньорството на агенция „пр2” ЕООД.

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта стартира на 1.10.2022 г. и приключва на 30.12.2022 г.

(2) Играта се обявява във Facebook страницата на ”CreditCenter” (https://www.facebook.com/CreditCenter) и на сайта на компанията в секция „Игри“ (https://creditcenter.bg/category/igri/) .

(3) Всички услуги на „КредитЦентър“ ООД са напълно безплатни за Вас.

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

(1) В играта има право да участва всеки потребител на платформата, навършил 18 (осемнадесет) години, с изключение на служители на „КредитЦентър“ ООД, както и членове на техните семейства.

(2) В играта право на участие има всеки, който планира да изтегли ипотечен кредит и вече разполага с поне една оферта от финансова институция.

(3) Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите официални правила.

4. НАГРАДИ

(1) Наградите в играта на „КредитЦентър“ ООД – „Ипотека с уиски“ са неограничено брой и само за потребителите, които отговарят на зададените условия. Наградата е бутилка 18-годишно уиски Johnnie Walker.

(2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда. Наградите са лични.

5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

(1) За да участвате в Играта, e необходимо да планирате тегленето на ипотечен кредит и вече да разполагате с поне една оферта от банка.

(2) За да участвате, е необходимо да се свържете с консултант на компанията на телефон 0800 12 700 и да уточните, че сте част от Играта „Ипотека с уиски“.

(3) Направете консултация с кредитен консултант на „КредитЦентър“ ООД и му представете офертата, с която разполагате. В рамките на 72 часа ще получите оферта от „КредитЦентър“ ООД за същата сума и срок, и при еднакви други условия (такси, застраховки и др.), като ние ще сравним ГПР на двете оферти.

(4) Ако Вашата оферта е с по-ниско ГПР, получавате наградата. Ако пък офертата на „КредитЦентър“ ООД е с по-добро ГПР, ще изтеглите кредита си посредством компанията.

6. ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ

(1) Обявяването на победителите от играта на „КредитЦентър“ ООД – „Ипотека с уиски“ ще се осъществи индивидуално и посредством имейл или телефонен номер, който участникът е оставил като форма за контакт.

(2) В случай на отказ или невъзможност за установяване на контакт със спечелил участник, поради непълни или неточни данни, победителят не получава наградата си.

7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) Спечелилите ще бъдат уведомени за наградата си от консултант на „КредитЦентър“ ООД, с когото ще уговорят детайли за нейното доставяне.

(2) Изпращането на наградите започва не по-рано от 7 дни след обявяване на спечелилите участници.

(3) При доставката на наградата, спечелилият участник трябва да представи на куриера лична карта, с която удостоверява самоличността си. Личната карта се връща веднага. Наградите се доставят само на територията на Република България.

(4) Участникът губи правото си да получи награда в следните случаи:

• ако не се е съобразил с продължителността на Играта и се включи в нея след 30.12.2022 г.

• ако веднъж откаже да получи наградата си.

• ако данните от представения на куриера документ за самоличност не съвпадат с данните, предоставени на „КредитЦентър“ ООД.

8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

„КредитЦентър“ ООД не носи отговорност за забавяне на доставката на награди, причинено не по негова вина или в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на техническа неизправност.

9. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) „КредитЦентър“ ООД информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.

(2) С обявяването на печелившия участник, той доброволно се съгласява да предостави на „КредитЦентър“ ООД и неговите партньори личните си данни (електронна поща (имейл), телефон, точен адрес), ако бъде печеливш.

(3) Участникът има право да поиска коригиране, изтриване на личните си данни, да възрази срещу начина на обработване на личните му/ѝ данни, право да поиска ограничаване на обработването на личните данни, право на преносимост на личните данни, като лично заяви желанието си на e-mail: info@creditcenter.bg., както и чрез писмо, изпратено на следния адрес: гр. София, бул. Патриарх Евтимий №40, партер, офис 2 и бул. Патриарх Евтимий №49, етаж №1

(4) Организаторът на Играта съхранява личните данни на неспечелилите участници в срок от 6 (шест) месеца след края на Играта, освен при наличие на легитимен интерес за запазването им за по-дълъг срок. Личните данни на спечелилите участници се пазят в срок от 6 (шест) години след края на играта.

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства.

(2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, могат да бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

(3) Евентуално възникнали спорове между Организатора и участници се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне споразумение – чрез сезиране на компетентните органи.

(4) Въпроси по отношение на Играта могат да се задават във Facebook страницата на „CreditCenter” или на телефон 0800 12 700 (безплатен за цялата страна).

Благодарим Ви за помощта при спазването на тези правила и Ви пожелаваме успех!