най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за април 2012 г.

НЕПОДХОДЯЩИЯТ СРОК НА ИПОТЕЧНИЯ КРЕДИТ ВОДИ ДО РИСКОВЕ И ИЗЛИШНИ СЪТРЕСЕНИЯ НА СЕМЕЙНИЯ БЮДЖЕТ
изтегли анализа тук

Последните месеци на пазара се появиха все по-голям брой оферти за ипотечни кредити с фиксирана лихва, което привлича потребителите заради сигурността и лесното планиране на вноските. Тази сигурност, която клиентите чувстват наред с техния основен интерес към лихвените нива, доведе до подценяване на редица други показатели, които имат своето значително отражение върху крайната цена на кредита. Погрешният избор на период за погасяване може да доведе до значителни сътресения на семейния бюджет и дори изпадане в невъзможност за погасяване на вноските или пък до излишно оскъпяване на дълга.

„Определянето на най-подходящия срок на кредита е сложен процес и трябва да се направи след внимателен преглед на редица показатели”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център. „Клиентите обикновено стартират избора на кредит от офертата за лихва. Ако считат, че този показател е приемлив за тях, продължават нататък. И не си дават сметка, че не самата лихва, а лихвата плюс периода ще определят финалния разход. И ако преди 4 години потребителите масово се спираха на по-дълги срокове, вярвайки, че приходите им ще продължават да растат, то през последните две години сроковете постепенно намаляват. Основната причина за тази тенденция е в желанието на домакинствата да се освобождават по-бързо от тежестта на кредита, но често това води до надценяване на възможностите за месечни вноски”, разказва Тошев.

По думите му и изборът на дълъг срок също крие рискове, особено когато финансовата стабилност в далечното бъдеще е несигурна, докато наличните в настоящия момент средства са ясни и  достатъчни да покрият и по-сериозни месечни вноски. В тези случаи, според Тошев и анализаторите на КредитЦентър, ангажирането с ипотечен заем за десетилетия напред е несъстоятелно решение. Според консултантите на компанията преди да вземе решение, трябва да се извърши внимателна оценка на финансовото положение и бъдещите планове на кредитополучателите. Ето и няколко важни насоки при избора на срок на кредита:

Дългосрочната ипотека има смисъл, ако:

  • имате минимален собствен капитал
  • всичките ви спестявания покриват по-малко от шест месеца ежедневните ви разходи
  • има вероятност приходите ви да паднат – поради нестабилност на работното място, традиционно променлив доход, предстоящо пенсиониране, напускане на работа за получаване на по-висока образователна степен, удължен отпуск и други
  • спестяванията ви за инвестирани в продукти с фиксиран доход, но за дълъг период от време
  • държите на по-голяма сигурност при прогнозиране на семейните парични потоци

Ипотеката с кратък срок на погасяване може да бъде добро решение, ако:

  • планирате да платите на по-големи вноски ипотеката с по-малко оскъпяване или да продадете дома си в рамките на следващите няколко години
  • имате достатъчно спестени средства, които биха покрили по-високите месечни вноски при непредвидени проблеми с регулярните ви доходи;
  • сте сигурни, че вноската няма да се увеличи през определен период и сте избрали фиксиран лихвен процент за този период, който е далеч по-нисък от дългосрочните плаващи лихвени проценти;
  • сте убедени, че можете да си позволите по-високи месечни вноски, т.е. имате сигурни и високи доходи;


Срок на изтеглените ипотечни кредити – движение по месеци

СРОК НА ИЗТЕГЛЕНИТЕ ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ
Октомври 2011    Ноември 2011    Януари 2012    Февруари 2012    Март 2012    Април 2012
До 10 години 0,5%     0,7%    1.1%    0,8%    1,6%    1,5%
10 до 15 години 12,5%    12,8%    11.9%    13,6%    11,1%    12,6%
16 до 20 години 32,1%    30,1%    35.7%    42,9%    43,3%    44,8%
21 до 25 години 29,6%    34,8%    28.6%    21,7%    22,7%    22,8%
26 до 30 години 24%    20,2%    21.5%    20,1%    21,3%    18,3%
Над 30 години 1,3%    1,4%    1.2%    0,9%    0%    0%

От таблицата е видно, че последните 6 месеца тенденцията е на скъсяване на сроковете по изтеглените ипотечни кредити. Това показва определен оптимизъм сред теглещите кредити, но се дължи и на намаляването на размера на теглените кредити, което позволява дори и при запазените нива на доходите срокът и общият разход на кредита да намаляват.

През април средният размер на изтеглените ипотечни кредити демонстрира ръст спрямо март и е равен на 31 117 евро, показва анализът на КредитЦентър. Все по-осезаема става и тенденцията за теглене на кредити в български пари. В лева са изтеглени около 21% от ипотечните заеми през изминалия месец.

Град  –  Среден размер на изтеглените кредити в евро  –  Съотношение в евро/лева

София
34 152    84/16
Варна 36 980    76/24
Бургас 27 450    75/25
Пловдив 21 680    78/22

Размерът на изтеглените кредити в София през отминалия месец е 34 152 евро, което бележи ръст спрямо предходния месец. Покачване се наблюдава и в другите големи градове – във Варна средният размер на изтеглените кредити е 36 980 евро, в Бургас – 27 450 евро, а в Пловдив – 21 680 евро. Тенденцията левовите заеми да стават все по-популярни прозира най-вече в тези три града. Над 20% от ипотечните заеми, изтеглени в тях, са именно в българска валута.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

18 – 25 г.    8,3%
26 – 35 г.    50,5%
36 – 45 г.    32,8%
Над 45 г.    8,4%

Традиционно най-активните кредитополучатели и през април са хората между 26 и 35 години. Те представляват около половината от всички, макар да отбелязват известен спад в активността спрямо март. Известно активизиране пък демонстрират кредитополучателите между 36 и 45 години, които нарастват с около 3% през април спрямо март. Най-младите, както и най-възрастните кредитополучатели пък запазват активността си от предходните месеци.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
от 0 до 10 000    7,5%
от 10 000 до 30 000    45,2%
от 30 000 до 50 000    35,6%
от 50 000 до 70 000    7,2%
от 70 000 до 90 000    2,2%
над  90 000    2,3%

Кредитите между 10 000 и 30 000 евро остават най-разпространени и през април – 45.2% от всички. Заемите между 30 000 и 50 000 евро отново заемат втората по популярност позиция и са 35.6% от всички. От КредитЦентър наблюдават известен ръст при кредитите за над 90 000 евро – през април те са 2.3% на фона на 1.1% през месец март.


Видове ипотечни кредити – Април 2012 г.

Покупка на жилище    95,4%
СМР    0%
Лично ползване    4,6%

Общо 95.4% от кредитите през април са изтеглени с цел покупка на жилище, докато останалите 4.6% са предназначени за лично ползване, сочат още данните на КредитЦентър.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – април 2012 г.

До 10 години    1,5%
10 до 15 години    12,6%
16 до 20 години    44,8%
21 до 25 години    22,8%
26 до 30 години    18,3%
Над 30 години    0%

Запазва се най-висок процентът на хората, решили да изберат срок на погасяване между 16 и 20 години. През април този процент е близо 45%. Следващият най-предпочитан период на изплащане на ипотечния заем остава този между 21 и 25 години – него са избрали близо 23% от потребителите на ипотечни кредити през изтеклия месец.


% на финансиране – април 2012 г.

До 40%    3,8%
40% – 50%    14,2%
50% – 60%    15,8%
60% – 70%    19,4%
70% – 80%    32,6%
80% – 90%    14,2%
90% – 100%    0%

По данни на КредитЦентър и през месец април най-често срещаният процент на финансиране отново е между 70% и 80%. Такъв дял на кредита от общата стойност на сделката използват 32.6% от потребителите през април. Между 60% и 70% външно финансиране пък са поискали 19.4% от хората през месеца. Процентът на потребителите, решили да покрият с кредит между 80% и 90% от стойността на сделката си, през април е бил 14.2%.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: